Jak odrolnić działkę?

Inwestycja w postaci zakupu gruntu rolnego może okazać się bardzo korzystna, zwłaszcza kiedy uda się dany teren przemianować na działkę budowlaną. Wówczas jego wartość znacząco pójdzie w górę, a dodatkowo odpowiednia lokalizacja i dobre sąsiedztwo pozwolą jeszcze bardziej wywindować ceny. Proces odrolnienia działki jest jednak czasochłonny i wymaga przygotowania szeregu dokumentów. Spełnić również trzeba określone warunki. Po pierwsze należy znać zapis na temat planu zagospodarowania przestrzennego działki, którą zamierzamy kupić. Bez tej informacji, dalsze postępowanie nie będzie możliwe, gdyż cały proces dotyczy wprowadzenia zmiany właśnie w tym planie. Ponadto trzeba mieć akt, który potwierdzi własności danego terenu bądź odpis z księgi wieczystej. Opłaty za przekształcenie działki rolnej w budowlaną uzależnione są od powierzchni gruntu. Właściciel dużego gospodarstwa (ponad 500 m2) musi liczyć się z tzw. opłatą roczną, nakładaną przez starostwo, która związana jest z rekompensatą za ograniczenie produkcji rolnej.  

Właściciel działki rolnej, chcąc zmienić jej przeznaczenie na budowlane, zobowiązany jest przedłożyć stosowny wniosek w odpowiedni urzędzie (gminy lub miasta). Zostanie on rozpatrzony bezpłatnie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Trwać to powinno około miesiąca, jednak najczęściej zajmuje zdecydowanie więcej czasu, gdyż nie istnieje żaden zapis, regulujący kwestie oczekiwania na decyzję w sprawie odrolnienia gruntu. Tym samym nie mamy możliwości ponaglenia urzędu. We wniosku należy zawrzeć informacje o numerze działki i arkusza mapy oraz przeznaczeniu naszego gruntu, czyli budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne lub usługowe. Poza tym niezbędne jest uzasadnienie naszego podania. Może nim być informacja o niskiej wydajności rolniczej gruntów, braku możliwości ich uprawienia, lokalizacji wewnątrz miasta, itd. Za wydaniem pozytywnej decyzji przemawiać będzie na pewno dostępność do drogi publicznej oraz sąsiedztwo innych zabudowań.  

Kolejnym etapem odrolnienia gruntu jest wyłączenie działki z produkcji rolnej. Konieczne jest to w przypadku gruntów o klasie: I, II, III, IIIa, IIIb oraz IV, IVa, IVb, V i VI i tych powstałych z gleb pochodzenia organicznego. Natomiast grunty pochodzenia mineralnego wyłączone są wówczas, gdy objęte są ochroną na mocy uchwały rady gminy. Informacje na temat klasy gruntów można znaleźć w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości). Pismo o wyłączenie z produkcji rolnej składać trzeba w Wydziale Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego, odpowiedniego dla danego terenu. Wniosek należy opatrzyć dokumentem potwierdzającym własność nieruchomości, może to być akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej. Niezbędne jest również dołączenie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego oraz z rejestru gruntów, który musi zawierać również kopię mapy ewidencyjnej. Ponadto wśród dokumentów musi się znaleźć mapa z planem zagospodarowania działki, na której zaznaczona zostanie planowana inwestycja i terenu dotyczącego wyłączenia.